Search
6°C
Deel dit artikel op social platform

Biogascentrale werkt aan doorstart

Joost de Jongh, voorzitter van het bestuur van de onderneming A. van de Groep & Zonen, geeft aan dat de negatieve uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State op het hoger beroep van het bedrijf als een dreun is binnengekomen.

,,En dit was in feite ook niet verwacht. Wij hebben immers op basis van goede argumenten betoogd dat feiten van meer dan tien jaar oud en enkele nieuwere verdenkingen van fouten bij de toepassing van milieuregelgeving niet de intrekking van de vergunning tot gevolg zouden mogen hebben.”

Hij vervolgt: ,,Nu er anders is geoordeeld, willen wij deze bladzijde, waarvan in de bedrijfsvoering veel is geleerd, snel omslaan. Wij zijn al geruime tijd bezig met een herstructurering van de onderneming, waarbij activiteiten worden gesplitst en deels onder een ander bevoegd gezag worden geplaatst. Die herstructurering leidt ook tot de aanvraag van nieuwe vergunningen. Dat proces zetten wij nu versneld door en daarover gaan wij op de kortst mogelijke termijn in gesprek met zowel de gemeente Bunschoten als de Provincie Utrecht. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de overheden actief eraan zullen bijdragen dat deze transitie mogelijk wordt gemaakt, zodat geen sprake zal zijn van banenverlies noch van verlies van onder meer de groen gasproductie, die in de regio zo belangrijk is.”

Zorgvuldig

In een reactie stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht: ‘De uitspraak toont dat GS het Bibob-besluit zorgvuldig heeft genomen. GS voelde zich genoodzaakt om de vergunningen in te trekken en te weigeren vanwege de betrokkenheid van dit bedrijf bij strafbare feiten. Alhoewel GS tevreden is met deze uitspraak, betreurt zij de gevolgen voor medewerkers en toeleveranciers’.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State en gaan deze eerst bestuderen zodat aan de uitspraak zorgvuldig opvolging kan worden gegeven.

Zorgen

De lokale CDA-fractie geeft aan grote zorgen te hebben over de gevolgen van de gedwongen sluiting van de biogascentrale A. van de Groep en Zonen.

Woordvoerder Christiaan Buis: ,,Het bedrijf biedt werk aan tientallen werknemers – veelal uit eigen dorp – en indirect aan nog vele anderen. Ook vervult de plaatselijke onderneming een belangrijke rol in de lokale afvalverwerking van visbedrijven en andere bedrijven in de voedingsindustrie. En ten slotte is speelt de productie van

groen CO2-neutraal gas een belangrijke rol in de lokale en regionale energieopgave.”

Buis stelt namens zijn partij een zevental schriftelijke vragen aan het college van B&W over (de gevolgen van) dit besluit van de Raad van State.

1. Wat zijn de gevolgen van sluiting voor de werkgelegenheid?

2. Wat zijn de gevolgen van sluiting van de faciliteit voor andere lokale (vis)bedrijven?

3. Is er contact tussen de gemeente en het bedrijf over de sluiting en de gevolgen daarvan?

4. Op welke manieren kan de gemeente behulpzaam zijn in deze problematiek?

5. Ziet de gemeente kansen voor een doorstart van de faciliteit in andere vorm of eigendomsstructuur waaronder bijvoorbeeld een coöperatie waarbij inwoners betrokken worden?

6. Staat de gemeente achter het behouden van de faciliteit in kwestie in de gemeente Bunschoten?

7. Wat zijn de gevolgen van de sluiting voor de energietransitie?