Search
14°C
Deel dit artikel op social platform

Financiële positie provincie Utrecht is gezond

De provincie Utrecht kan met de huidige financiële positie zonder meer een constructieve bijdrage leveren aan de grote transities waar we deze periode mee te maken hebben in de provincie: woningbouw en infrastructuur, klimaat en energie, landbouwtransitie en natuurherstel. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2022, dat door het college van Gedeputeerde Staten is aangeboden aan Provinciale Staten van Utrecht. Het is het vierde en daarmee laatste jaarverslag van het huidige college.

In het jaarverslag, waarin ook de jaarrekening is opgenomen, legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. Wat waren de plannen, zoals afgesproken in de begroting 2022, wat is daarvan waargemaakt en wat waren de baten en lasten?

Ruim twee derde van alle voorgenomen activiteiten in de begroting is in 2022 behaald. Nog eens 28 procent zal zeer waarschijnlijk in 2023 voltooid zijn.

Mobiliteit is van oudsher een grote kostenpost voor de provincie. Het grootste deel van de in totaal 511,2 miljoen euro die werd uitgegeven is dan ook besteed aan het programma Bereikbaarheid.

Bij de start van het huidige college in 2019, is afgesproken de activiteiten van de provincie te verdelen over negen beleidsprogramma’s. Op al deze programma’s zijn in 2022 beleidsresultaten geboekt, die met kleurcodes (groen, oranje en rood) zijn opgenomen in het jaarverslag.

Het grootste deel van de baten van de provincie komt uit het provinciefonds: 271 miljoen euro. Hiernaast leveren de opcenten op de motorrijtuigenbelasting 140 miljoen euro op. In 2022 heeft de provincie ook extra geld van het Rijk ontvangen voor het opvangen van de gevolgen van corona in het openbaar vervoer. Deze vergoeding bedraagt 42 miljoen euro.

Het saldo van baten en lasten over 2022 bedraagt 46,2 miljoen euro positief. Dit is het saldo ná verrekening met de bestemmingsreserves. Het eigen vermogen van de provincie is gestegen tot 581,4 miljoen euro eind vorig jaar. Op een balanstotaal van 919,5 miljoen euro is dat een gezonde financiële positie. Het weerstandsvermogen is eveneens op orde.