Deel dit artikel op social platform

RES na zomervakantie weer gespreksonderwerp

 

Alle gemeenten in de provincie Utrecht hebben een brief ontvangen waarin ze worden uitgenodigd om de analyse naar potentiële onderzoeksgebieden voor windenergie samen verder te bekijken per gemeente en in regionale samenwerking binnen de RES.

Voor 1 december 2022 wil de provincie een concreet bestuurlijk voornemen ontvangen of/welke potentiële onderzoeksgebieden voor windenergie in de RES 2.0 regio Amersfoort in de verkenningsfase oftewel ‘trede 4’ worden voorgesteld. Als blijkt dat onvoldoende potentiële onderzoeksgebieden voor windenergie zijn toegevoegd om 1 TWh voor de gehele provincie in 2030 te behalen, dan zal de provincie overgaan tot het starten van een projectbesluit of inpassingsplanprocedure.

Elke RES regio moet aan het Rijk doorgeven hoeveel TWh aan grootschalige zon- en windprojecten zij verwachten in 2030 te hebben gerealiseerd. In het afwegingskader van het college van B&W van Bunschoten worden grootschalige windturbines in gemeente Bunschoten vooralsnog uitgesloten.

Initiatieven voor kleinschalige windturbines met een maximale ashoogte van 20 meter worden via het afwegingskader behandeld. Uit de analyse van het afwegingskader van gemeente Bunschoten kwam een klein potentieel onderzoeksgebied voor windenergie naar voren voor naar inschatting een solitaire grootschalige windturbine in het zuidoosten van gemeente Bunschoten. Hierbij is uitgegaan van de WHO-norm van 500 m afstand tot bebouwing.

Vanaf eind augustus 2022 zullen de wethouder en ambtenaren van gemeente Bunschoten met de andere overheden van de RES regio Amersfoort (provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe en gemeenten Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg) samen in gesprek gaan ter voorbereiding op de regionale raadsbijeenkomst voor RES regio Amersfoort.

Voor raadsleden volgt op 19 september van 19.30-22.00 uur in EXPO Hoevelaken een regionale RES-bijeenkomst. De inhoud zal gaan over welke keuzes voorliggen richting de RES 2.0 en dan met name hoe de raad kijkt naar de potentiële onderzoeksgebieden voor windenergie vanuit de provincie. Meer informatie over de inhoud van het programma van de regionale raadsbijeenkomst volgt nog.