Deel dit artikel op social platform

Vogeltellers noteren 202 vogels

 

Rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk telde de IVN Natuurwerkgroep Bunschoten, afdeling Eemland, zaterdagmorgen van 9.00 tot 10,.00 uur 202 vogels (31 soorten).

Het was die morgen op de dijk bijna onbewolkt, zuidoost 3 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 14-16 ºC. Er waren twaalf personen aanwezig. Het totaal aantal soorten dat in ruim twintig jaar is geteld is 160. Dit jaar zijn 71 soorten geteld.

De lijst van deze maand:

Fuut (4), dodaars (), aalscholver (1), blauwe reiger (1), knobbelzwaan (2), grauwe gans (21), bergeend (1), kuifeend (21), wilde eend (12), buizerd (1), meerkoet (10), waterhoen (1), grutto (1), kleine mantelmeeuw (11), kokmeeuw (9), scholekster (1), visdief (1), zilvermeeuw (1), holenduif (3), houtduif (5), ijsvogel (1), boerenzwaluw (23), bosrietzanger (),ekster (2), grasmus (1), huismus (32), kleine karekiet (3), kneu (3), oeverzwaluw (2), putter (2), rietgors (6), snor (1), spreeuw (21), witte kwikstaart (3), zwarte kraai (5).