Deel dit artikel op social platform

Vogeltelling plasjes Vitens

 

Er werd op zaterdag 1 oktober weer een vogeltelling gehouden bij de plasjes van Vitens aan de Westdijk van 09.00 tot 10.00 uur.

Het was op de dijk half bewolkt, zuid 3 Beau-fort, een viel een flinke bui van vijftien minuten en het was ongeveer 12 ºC. De opkomst was vijf personen. In totaal zijn er 41 soorten en 176 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 21 jaar is nu 161 soorten. Dit jaar zijn er 84 geteld.

De lijst van deze maand: Fuut (6), Dodaars (1), Aalscholver (9), Blauwe Reiger (4), Grote Zilverrei-ger (1), Knobbelzwaan (2), Brandgans (1), Grauwe Gans (25), Grote Canadese Gans (1), Krakeend (22), Kuifeend (2), Slobeend (4), Smient (6), Tafeleend (1), Wilde Eend (17), Wintertaling (3), Torenvalk (1), Meer-koet (10), Waterhoen (1), Grote Mantelmeeuw (1, zie foto), Kievit (5), Kleine Mantelmeeuw (1), Kokmeeuw (10), Watersnip (1), Zilvermeeuw (1), Holenduif (2), Houtduif (2), IJsvogel (1), Boerenzwaluw (5), Ekster (1), Graspieper (5), Huiszwaluw (3), Kneu (1), Oeverzwa-luw (4), Putter (2), Rietgors (3), Spreeuw (6), Vink (2), Witte Kwikstaart (1), Zwarte Kraai (1).