Deel dit artikel op social platform

Wethouder spreekt van nepnieuws

De SGP gaf aan tijdens het vragenhalfuur in de raad aan benaderd te zijn door verontruste bewoners die grote zorgen hebben of bij de verspreiding van het baggerslib over een weiland aan de Fokjesweg alles wel binnen de geldende vergunning en regelgeving wordt uitgevoerd.

Jan Bert Heinen vroeg zich af wie toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden en de gestelde voorschriften zoals die in de omgevingsvergunning zijn genoemd.
,,Is het baggerslib nog
verder op vervuiling gecontroleerd nadat deze uit
‘t Kleine Zeetje is gehaald? En zijn er eventueel nog monsters (second opinion) genomen bij het aangebrachte slib op de weilanden?”, was zijn tweede vraag van in totaal zes vragen. Hij gaf verder aan dat in de afgelopen dagen water is weggepompt uit het betrokken gebied en afgevoerd met watertanks en tractoren. ,,Wat is de reden dat dit water is weggepompt en zijn er hier afspraken over gemaakt met de gemeente over het lozen in het riool op industrieterrein De Kronkels? Was hier een vergunning voor nodig en is dit water nog gecontroleerd op eventuele vervuiling?”

Hij refereerde ook nog aan een ingezonden artikel in de Bunschoter (van de ChristenUnie), waarin veelvuldig het woord dumping werd gebruikt. Heinen: ,,Dit suggereert dat een en ander illegaal zou plaatsvinden. Wat is de reactie van het college op deze woordkeuze en de suggestie dat de werkzaamheden illegaal zouden zijn?” Wethouder Wim de Jong: ,,Het college bestrijdt met klem dat hier sprak is van illegale activiteiten of dumping. Er is voor de verspreiding van baggerspecie op het perceel een onherroepelijke omgevingsvergunning afgegeven en ook voldoet de activiteit aan het Besluit bodemkwaliteit.” De Jong betitelde de ingezonden brief van ChristenUnie-raadslid Peter Nagel als fakenieuws. ,,In goed Nederlands: nepnieuws.”

Peter Nagel (CU) reageerde: ,,De wethouder doet of ik gesuggereerd heb dat het illegaal zou zijn. Niet is minder waar, dat is inlegkunde. Dumping hoef niet altijd te betekenen dat het illegaal is. Wij hebben enkel willen aangeven dat we grote zorgen hebben over dit gebied. We zijn blij dat de SGP dit ook heeft, maar we hadden dat graag iets eerder gehad, zodat deze partij samen met de ChristenUnie had kunnen strijden om de baggerspecie niet daar te deponeren, maar op een andere locatie. Dit gebied is al zo vervuild en de bewoners hebben al zoveel op hun bordje gekregen.”

Wethouder De Jong: ,,Nagel weet heel goed dat de vergunning onherroepelijk is, maar iedere keer wordt min of meer toch weer gesuggereerd dat dit niet zo is. En dumping is toch iets anders dan verspreiding. Bij de foto in de Bunschoter werd gelukkig het woord verspreiden genoemd. Ik hoop dat Nagel mijn woorden nu eens ter harte neemt. Ik vind het prima dat hij vragen stelt, maar we moeten wel de werkelijkheid weergeven.”

De wethouder liet weten dat het toezicht bij het team Omgevingsontwikkeling van de gemeente ligt. ,,Dat team is vrijdag 4 februari ter plaatse geweest en heeft geen afwijkingen geconstateerd.” Hij gaf verder aan dat er geen monsters zijn genomen omdat de baggerspecie voldoet aan alle eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. ,,Om de zorgen van omwonenden te verminderen is in overleg met het waterschap tussen de baggerspecie en de sloot een geul gegraven. Als extra veiligheidsinspanning.”

Ook ging hij nog even in op wegpompen van water uit het gebied. ,,Vanwege de extreme regenval vorig weekend is de geul volgelopen. Die is leeggepompt en het water is geloosd op het vuilwaterriool in De Kronkels. Dit is begeleid door een medewerker riolering van de gemeente. Omdat het regenwater en water uit de baggerspecie, die voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit, betreft, is het niet gecontroleerd op eventuele vervuiling. Hiervoor zijn geen aparte vergunningen nodig.”

De Jong benadrukte nog dat er de voorbije tijd veelvuldig contact geweest is tussen bezorgde bewoners en het waterschap en de gemeente.