Search
19°C

Privacy-cookiestatement

Privacy

In het gebruik van de website www.debunschoter-online.nl wordt soms gevraagd om persoonsgegevens in te vullen, zoals bij het invullen van het contactformulier. Wij begrijpen dat je daar als bezoeker moeite mee hebt. We leggen daarom graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe wij ermee omgaan.

De Bunschoter houdt algemene bezoekgegevens bij van de website www.debunschoter-online.nl, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen.

Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een website gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Drukkerij de Bunschoter bv en Uitgeverij de Bunschoter bv hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Drukkerij de Bunschoter bv en Uitgeverij de Bunschoter bv houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
•    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
•    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
•    Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
•    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
•    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als drukkerij en uitgeverij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Drukkerij en Uitgeverij de Bunschoter bv,
De heer D.C. Hartog
Celsiusweg 1, 3752 LE Bunschoten
033-2997999

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van overeenkomsten
– Het versturen van nieuwsbrieven of andere uitingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•    NAW-gegevens,
•    Mailadres
•    Telefoonnummer
•    Bankrekeningnummer

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor verwerking en verspreiding van nieuwsbrieven en andere uitingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Het is voor ons niet mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor minderjarigen die op foto’s of ander beeld materiaal zijn vastgelegd.

Bewaartermijn:
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we maatregelen getroffen.

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen
De Bunschoter heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van De Bunschoter.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid?
Neem dan contact met ons op via info@debunschoter.nl of tel. 033-2997999.

Bunschoten, mei 2018